KUTSE

Hea sotsiaalhoolekande töötaja!

CIF-Estonia võtab vastu taotlusi sotsiaalhoolekande töötajatelt või sellele lähedase eriala inimestelt, kes soovivad osaleda 2019. aastal toimuvates rahvusvahelistes vahetusprogrammides.
2019. aasta toimuvatesse programmidesse saab taotlusi esitada jooksvalt 2 nädalat enne korraldava CIF organisatsiooni poolt seatud tähtaega.
Rahvusvahelised vahetusprogrammid pakuvad võimalust erialaseks ja kultuuriliseks enesetäienduseks ning on hariva iseloomuga. Programmis on praktiline ja teoreetiline teave seotud võõrustajamaa sotsiaalse ja kultuurilise keskkonnaga. Kuna osalejaid on mitmelt erinevalt maalt on programmis olulisel kohal kultuurialane enesetäiendamine. Programmi ajaline kestus on riigiti erinev, nt Rootsis, Šotimaal ja Uus-Meremaal 4 nädalat, Argentiinas, Prantsusmaal, Itaalias/Sloveenias, Norras jne 3 nädalat, Saksamaal, Jaapanis, Indias, Iisraelis jne 2 nädalat, USA-s 3 nädalat kuni 3 kuud. Programm toimub enamasti kevadel, ajavahemikus aprill-juuni, mõnedes riikides ka sügisel (Itaalia/Sloveenia, Venemaa,Jaapan, Uus-Meremaa ja Norra)ja talvel (India, Nepaal). Täpse nimekirja vahetusprogrammidest koos programmi toimumisaja ja kandideerimise tähtajaga leiad http://www.cifinternational.com/?page_id=17

CIF programm sisaldab:
põhjalik ülevaade rahvusvahelist programmi korraldava maa hoolekandesüsteemist (loengu vormis)
individuaalne praktika erinevates (sotsiaaltööga seotud) asutustes ja organisatsioonides üle kogu riigi (arvestatakse osaleja soove) saadud kogemuse suuline ja kirjalik hindamine
oma maa ning töövaldkonna tutvustamine
elamine peredes
programmi korraldava maa kultuurist osa saamine
rahvusvahelised tutvused (teised programmis osalejad on samuti pärit erinevatest riikidest).
Programmis osalemisega seotud kulutused on erinevad: nt Austrias, Rootsis, Norras ja Soomes on programm tasuta, Šveitsi programmis osalemise eest tuleb maksta 400 SFR, Šotimaal 300 £ ja Türgis 300 €. Lisaks osalustasu maksmisele jäävad osalejal enda kanda sõidukulud ja reisikindlustus ning vajadusel osaline toitlustamine. Programmi vältel toimub majutamine peredes, mis tähendab, et kulusid majutusele ei kaasne. Mõnedes programmides on organiseeritud täielik toitlustamine, teistes peab osaleja mingil määral ka ise toidule kulutama. Eelmistel aastatel toimunud programmide raames on Eesti sotsiaaltöötajad käinud Šotimaal, Šveitsis, Rootsis, Soomes, Austrias, Itaalias, Norras, Indias, Kreekas, Tansaanias, Austraalias, USAs, Uus-Meremaal ja Iisraelis.

Vahetusprogrammis osaleja peab vastama järgmistele nõuetele:
töötamine sotsiaalhoolekande alasel ametikohal (sh. noorsootöö)
klienditöö staaž peaks olema vähemalt 2 aastat
sotsiaaltöö-alane (või sellele lähedane) haridus
erialast intensiivset suhtlemist võimaldav inglise keele oskus (mõnedes programmides aga ka prantsuse, hispaania, saksa vms keele oskus)
suutlikkus kogu programm täies mahus ja ulatuses kaasa teha.
Loetletud tingimustele vastavatel huvilistel tuleb saata vormikohane allkirjastatud ja skaneeritud sooviavaldus (koos fotoga) tähtajaks elektroonselt CIF-Estonia kontaktisikule. Sooviavaldus (vt http://www.cifinternational.com/?page_id=17 täita põhjalikult, erilist tähelepanu pöörata motivatsiooniosale. Motivatsioonikirjas põhjendada oma programmis osalemise soovi (kuni 30 rida). Määravaks saavadki lõplikul valikul sooviavalduse põhjalikkus ning motivatsioonikiri. Palun varu aega avalduse täitmiseks ja selle edastamiseks ning esita avaldus võimalikult varakult CIF-Estoniale.
Pärast taotluse laekumist viivad CIF-Estonia esindajad Sinuga läbi ka kohustusliku võõrkeelse intervjuu. Kui kandidaat vastab nõuetele, lisab CIF-Estonia tema avaldusele omapoolse toetuskirja ning saadab selle elektroonselt edasi soovitud riigi CIF juhtkonnale. Lõpliku otsuse osalejate valikul teeb sihtriigi CIF organisatsiooni juhtkond.
Programmi kontaktisikud: Margit Randaru, e-mail margit.randaru@gmail.com ja Kati Saira, e-mail katisaira@hotmail.com

Tere tulemast kandideerima!

Rahvusvahelisest CIF organisatsioonist

Eesti keelde tõlgituna rahvusvaheline sõpruskonna nõukogu (Council of International Fellowship, edaspidi CIF) on eraõiguslik,vabatahtlik ning mittetulunduslik organisatsioon, mis asutati aastal 1960. Laiemas tähenduses on nõukogu eesmärk edendada inimeste üksteisemõistmist läbi vahetusprogrammide. Kitsamalt öeldes on CIF sotsiaal-ja noorsootöötajate kutsealast enesetäiendamist korraldav rahvusvaheline vahetusprogramm. Esimene rahvusvaheline vahetusprogramm sotsiaal-ja noorsootöötajatele korraldati Ameerika Ühendriikides peale II Maailmasõda. 1956.aastal asutati Rahvusvaheliste Programmide Nõukogu (Council of International Programs- edaspidi CIP). Selle nõukogu põhiline eesmärk oli propageerida rahu ning üksteisemõistmist erinevate rahvuste vahel tuues inimesed erinevatest riikidest ning kultuuridest kokku, et vahetada professionaalseid teadmisi ning kogemusi.1960. aastal lõid CIP vilistlased rahvusvahelise sõpruskonna nõukogu ( CIF), sooviga jätkata sama sõpruskonna meelsusega, üksteisemõistmisega ning rahuga, mida nad olid kogenud CIP programmides Ameerika Ühendriikides. CIF on säilitanud siiani lähedased ning personaalsed kontaktid ning koostöö CIP`ga.

Lähemalt Ajaloost

CIP asutaja oli Dr. Henry B. Ollendorff (1907-1979). Ta omandas doktorikraadi õiguses ja praktiseeris juristina Saksamaal. 1938.aastal põgenes ta koos oma abikaasa Marthaga natsi Saksamaalt, et alustada uut elu Ameerika Ühendriikides. Oma uuel kodumaal ei saanud ta aga erialal praktiseerida ning seetõttu läks ta omandama magistrikraadi New Yorgi Sotsiaaltöö Kooli. Lisaks töötas ta paljudes laste- ja noorteprogrammides.
CIP Sakslaste grupp 1960a
CIF Sakslaste grupp 1960a.

Dr. Ollendorfil oli visioon luua rahvusvaheline programm, kus laste ja noortega töötavad praktikud erinevatest riikidest saaksid kokku eesmärgiga, et II Maailmasõja õudused kunagi ei korduks. 1956.aastal Cleveland, Ohios toimunud esimese CIP programm sihtideks oli arvestada rassiliste ja usuliste erisustega, respekteerida inimeste erinevaid vaateid ning kinnistada üheti mõistmist rahvusvahelisest rahust. Hiljem, 1960.aastal, asutasid CIP programmis osalenud vilistlased CIF, et anda edasi väärtusi ning hoida sõpruskonda, mis nad kogesid CIP programmides osaledes. Sellest ajast saati on rohkem kui 30 riiki Aasiast, Aafrikast, Euroopast, Lähis-Idast, Ameerikast ja isegi Okeaaniast moodustanud oma riiklikke filiaale, mis korraldavad seni samadel väärtustel ning eesmärkidel põhinevaid programme.

© Copyright 2014 -