Mittetulundusühingu "CIF - Estonia" põhikiriMittetulundusühing "CIF - Estonia" (edaspidi: ühing) põhikiri on kinnitatud 22. augusti 2001. a. sõlmitud asutamislepinguga.

1. Üldsätted

1.1. Nimi
Ühingu ametlik nimi on "CIF - Estonia"
1.2. Asukoht
Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu linn, Ilvese 34-4, sihtnumber 80037.

1.3. Staatus
Ühing "CIF - Estonia" on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Majandusaasta
Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2. Ühingu "CIF - Estonia" eesmärk

2.1. Ühingu "CIF - Estonia" eesmärkideks on:

1) edendada inimlikku üksteisemõistmist
2) tutvustada CIF organisatsiooni
3) korraldada CIF programmi läbiviimist Eestis
4) organiseerida sotsiaaltöötajatele ja noortejuhtidele kultuurilist ning erialast enesetäiendust, samuti osalemist vahetusprogrammides väljaspool Eestit
5) korraldada sotsiaaltöö ja noortetöö alaseid kursuseid, seminare, konverentse, laagreid ja õppereise; välja töötada ühiseid haridus- ja kultuuriprojekte ja otsida koostööpartnereid

2.2. Ühing "CIF - Estonia" võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
2.3. Ühing "CIF - Estonia" on asutatud määramata ajaks.

3. Liikmeskond

3.1. Asutajaliige
Ühingu "CIF - Estonia" asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.2. Ühingu "CIF - Estonia" liige
Ühingu "CIF - Estonia" liikmeteks võivad astuda füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja ning on osalenud CIF programmis.
3.3 Füüsiline isik võib olla valitud "CIF-Estonia" auliikmeks ühingu "CIF-Estonia" juhatuse otsuse alusel.
3.4. Ühingu "CIF - Estonia" liikmete õigused
Ühingu " CIF - Estonia" liikmetel on õigus:
kasutada ühingu "CIF - Estonia" poolt pakutud teenuseid;
osaleda ühingu "CIF - Estonia" poolt korraldatavatel üritustel;
esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu "CIF - Estonia" tegevust puudutavates küsimustes;
osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;
olla valitud ühingu juhatuse, (nõukogu) ja muude organite liikmeks;
auliikmetel on kõik Ühingu liikmete õigused;
auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

3.5. Ühingu "CIF - Estonia" liikmete kohustused
Ühingu "CIF - Estonia" liikmed on kohustatud:
1) Järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
2) Võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
3) Kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara;
4) Teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist;
5) Tasuma MTÜ üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu määratud ajaks.

3.6. Liikmeks vastuvõtmine
1) Ühingu "CIF - Estonia" liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
2) Ühingu koosseisust arvatakse välja kirjaliku avalduse põhjal või liikmemaksu mittetasumisel ühingu majandusaasta jooksul. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab põhikirjaga ette nähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3) Liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida MTÜ põhikirja sätteid või on MTÜ-d moraalselt või materiaalselt oluliselt kahjustanud või jätab süstemaatiliselt täitmata MTÜ juhatuse poolt oma pädevuse piires antud korraldusi.
4) MTÜ-st välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada 7 kalendripäeva jooksul. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu "CIF - Estonia" kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu "CIF - Estonia" üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine;
4) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
5) iga-aastase liikmemaksu suuruse ja selle tasumise tähtaja määramine.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: etteteatamisega vähemalt seitse päeva.
a) aastaaruande kinnitamiseks,
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.6. Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

5. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kaks kuni viis liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ühingu liikmete hulgast ametisse kaheks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab üks tuhat eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.6 Koostab MTÜ tööplaani ning määrab selle täitmise eest vastutavad isikud nende nõusolekul iga aasta 31.jaanuariks.

6. Põhikirja muutmine

6.1 Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel ühingu koosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteantud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.

7. Ühingu tegevuse lõpetamine

7.1. Otsus ühingu tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolthäälte korral.
7.2. Ühingu lõpetamisel antakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingu vara üle samadel eesmärkidel tegutsevale ühingule Eestis või mõnes teises riigis.

© Copyright 2014 -